ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Σωληνίσκοι ανάλυσης βιοαερίου

Biogas Reactor Kit

Μια εύκολη και οικονομικά αποδοτική μέθοδος παρακολούθησης της ζύμωσης σε αντιδραστήρες βιοαερίου είναι δυνατή με τους σωληνίσκους ανάλυσης βιοαερίου. Το σετ περιέχει μια βαθμονομημένη σύριγγα [όγκος δείγματος 15 ml] και δέκα σωληνίσκους για τη μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα, με εύρος μέτρησης από 5 έως 40 vol %. Τα κύρια συστατικά του βιοαερίου, το CO2 και το μεθανίο, υπολογίζονται βάσει της διαφοράς από τη μετρούμενη τιμή του CO2 και του 100 Vol-%. Άλλα συστατικά ενδιαφέροντος, π.χ. σουλφίδιο υδρογόνου σε ίχνη, μπορούν να μετρηθούν με συγκεκριμένους σωληνίσκους.

Ρ/Ν: 10012107 - Σωληνίσκοι ανάλυσης βιοαερίου

Photo Gallery


Επιστροφή στην κατηγορία
© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .